Vivenda

mociones

Resultat PEVR 2009-2012 a València

Que pel Delegat d'Urbanisme es facilite informació detallada sobre el seguiment del Pla Estatal de Vivenda i Rehabilitació 2009-2012 en la nostra ciutat, indicant cada una de les ajudes sol•licitades, concedides, abonat o pendent d'abonament, amb i......

mociones
Joan Calabuig Rull

Deutes Generalitat ajudes vivenda

L’Ajuntament Ple acorda dirigir-se al President de Generalitat perquè adopte amb caràcter immediat les mesures necessàries per a procedir al pagament dels deutes reconeguts a les famílies valencianes en concepte d'ajudes per a l'adquisició, lloguer i......

actualidad

Sarrià solicita a la alcaldesa que defienda a los valencianos a los que la Generalitat adeuda las ayudas a vivienda

Los socialistas exigen al Consell el pago de los 250 millones de euros que adeuda a las familias valencianas por las ayudas concedidas en compra o rehabilitación de viviendas

mociones

Modificació contractes lloguer vivendes AUMSA

Encarregar a l'empresa municipal AUMSA les gestions necessàries perquè amb caràcter immediat es procedisca a : 1.- Modificar tots els contractes de lloguer de les vivendes rebaixant l'import mensual un 25%. 2.- Modificar tots els contractes de ......

mociones

Projectes pendents de vivenda encarregats a AUMSA

Que pel Delegat d'Urbanisme es realitzen les gestions pertinents perquè s'elabore un informe detallat sobre les causes del retard d'estos encàrrecs, documentació elaborada fins a la data, documentació que queda per elaborar-se i previsió per a l'inic......

mociones

apartaments lloguer per a jòvens en el carrer Antoni Suàrez

Encarregar a l'empresa municipal AUMSA la redacció d'un projecte de construcció d'un equipament dotacional SP-7 de vivenda de lloguer per a jóvens, amb l'objectiu que puga dur-se a terme amb els pressupostos de l'any que ve 2013.......

actualidad

Sarriá solicita a la Alcaldesa que rebaje el alquiler de las viviendas municipales un 25%

Los socialistas denuncian que el precio abusivo de las VPP en Valencia y el mal uso del patrimonio municipal provocan la existencia de 100 viviendas municipales vacías y la pérdida de 350.000 euros de ingresos anuales

mociones

Pagament IBI viviendes públiques Cabanyal

En relació a les vivendes llogades 1.- Quantes vivendes públiques hi ha llogades en l'àmbit del PEPRI del Cabanyal? 2.- En quina ubicació es troba cada una d'elles? 3.- Qui paga l'IBI en cada una d'elles? 4.- Si l'IBI ho paga l'empresa púb......

mociones
Joan Calabuig Rull

Plan Municipal de Rehabilitación de viviendas y edificios

1.- Elaborar con carácter urgente un Plan Municipal de Rehabilitación de Viviendas y Edificios que persiga dos objetivos fundamentales: 1.1.- La renovación, rehabilitación o mejora del parque de viviendas y edificios de más de 40 años que se encu......

mociones

Encàrrec a AUMSA tramitació PAI en Natzaret entorn C/Fco Falcons

1.- Encarregar al Servici d'Infraestructures que duga a terme l'obertura i urbanització del carrer Francisco Falcons en Natzaret amb els terrenys públics expropiats en el seu dia per l'IVVSA. 2.- Encarregar a AUMSA redactar un Programa d'......

mociones

Construcció 73 VPP unitat gestió 2.01 Cabanyal

1 Sol•licitar a la Generalitat Valenciana que licite per un import de 11.063.182 euros el projecte denominat “Construcció d'Infraestructures socials i Urbanització de l'àmbit d'Actuació 2.01” que permetrà oferir 73 VPP als veïns. 2 So......

mociones

Adjudicació vivendes municipals en el barri de Sant Pau

1.- Quantes vivendes s'han escripturat? 2.- En quina data s'ha escripturat cada una d'elles? 3.- Quant s'ha ingressat per cada una de les vivendes? 4.- Quantes vivendes i garatges hi ha pendents d'adjudicar? 5.- A quin import ......

mociones

Cumplimiento convenios con Ministerio de Vivienda

•Respecto del convenio sobre Área de Rehabilitación del Casco Histórico del Barrio de Russafa. 1.- ¿Cuántas actuaciones objeto de subvención se han llevado a cabo? 2.- ¿En qué edificios se ubican? ¿Cuántas viviendas tiene cada uno? 3.-......

mociones

Projectes a València de l'Institut Valencià d'Habitatge IVVSA

1.- Sol•licitar a l'Alcaldessa de València que realitze les gestions necessàries i urgents amb el President de la Generalitat per a 1.1.- Garantir la viabilitat de tots els projectes programats en la nostra ciutat per l’IVVSA, complint continguts ......

mociones
Anaïs Menguzzato García

Viviendas municipales vacías

1 En relación a las viviendas que gestiona Bienestar Social 1.1.¿En qué ubicación se encuentran las 83 viviendas alquiladas? 1.2.¿Cuánto se ingresa por cada una de ellas? 1.3.¿Qué impagos hay en cada una de las viviendas? 1.4. ¿Se ......

mociones

Disminució del preu de l'habitatge protegit

Dirigir-se a la Generalitat Valenciana perquè aprove un Decret que rebaixe els coeficients a aplicar al mòdul bàsic estatal per a habitatge protegit per a la ciutat de València al 1,60 per a Règim Especial per a joves i rendes fins a 2,5 vegades el S......

actualidad

La empresa que asesoraba en vivienda joven renuncia a la prórroga del contrato porque el Ayuntamiento no le paga

Menguzzato denuncia que la Concejalía de Juventud mantenga el presupuesto para la Fundación VEO a pesar de que ha anulado su actividad pero no pague a las empresas

mociones

Construcció 41 VPP Sector Moreres

Primera.- En quina data ha ingressat la mercantil Costa Azahar Programas Inmobiliarios SL els 100.602 euros? Segona.- En quina data ha sol•licitat la llicència de construcció de les 41 VPP del sector Moreres? Tercera.- En cas afirmatiu, quan s'......

mociones

Construcció per Gesfesa 2 edificis 73 i 93 VPP per a lloguer en el Sector Moreres

1.- En relació a l'edifici de 73 VPP a construir en la parcel•la 10.1 del sector Moreres 1.1 .- Quin termini va oferir l'adjudicatari per a iniciar i concloure les obres? 1.2 .- En quina data ha sol•licitat la citada empresa llicencia d'e......

mociones

Construcció per Gesfesa edifici 72 VPP per lloguer Sector Quatre Carreres

Primera.-Quin termini va oferir l'adjudicatari per a iniciar i concloure les obres? Segona.- En quina data ha sol•licitat la citada empresa llicencia d'edificació? Tercera.- Mitjançant quina resolució s'ha concedit? Cuarta.- S'han iniciat le......

Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE