Monday, January 27, 2014

Moción al Pleno sobre Adopció noves mesures per garantir el dret a l'habitatgePrimera.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional. Així com adoptar una sèrie de mesures municipals que pemeten garantir les condicions de vida, referides a la fiscalitat de certs impostos municipals i a possibilitar els subministraments bàsics a l’habitatge.

Segona.- Dictar les instruccions necessàries perquè es faça efectiu l'acord ja adoptat per l'ajuntament sobre les línies d'ajudes socials a l'efecte de compensar el pagament de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en els supòsits de transmissió d'habitatge habitual per execució hipotecària i per dació en pagament.

Tercera.- Que les administracions públiques competents aproven les línies d'ajudes socials a l'efecte de compensar el pagament de l'aigua, llum i gas. Com l'aigua potable és un servei municipal, ho garantirà el propi ajuntament. No obstant això, aquest assumirà ser l'intermediari amb la companyia subministradores, a fi de garantir el subministrament de llum i gas, malgrat impagaments sempre quan aquests es produïsquen per una causa de dificultat econòmica de la família

Quarta.- Que s'establisca un mecanisme públic que permeta als particulars presentar instància de sol•licitud d'ajudes perquè es garantisca un subministrament mitjà d'aigua, llum i gas a totes les famílies, segons els seus membres i necessitats, que permeta el desenvolupament d'una vida digna, presentant la documentació que acredite un situació de vulnerabilitat, execucions hipotecàries sense recursos i situació de pobresa.

Cinquena.- Regular, juntament amb l'administració central, la imposició diferenciada de l'Impost sobre Béns Immobles, segons l'estat d'ús de l'habitatge, bonificant aquells habitatges que es destinen a lloguer, de manera que la pressió fiscal incite a les entitats bancàries que disposen de nombroses habitatge buides a destinar-les a lloguer social, en augmentar el coeficient d'aplicació en de l'IBI en elles.

Sisena.- Creació d'un Registre Municipal d'Habitatges Buits, amb regulació del seu abast: habitatges provinents del patrimoni públic, tant municipal com a autonòmic, transferint la gestió de les mateixes als àmbits de competències municipals, habitatges d'entitats bancàries i altres grans empreses, habitatges privats, així com les que van ser construïdes obtenint finançament qualificat i/o ajuda econòmica directa, acollint-se a algun tipus de subvenció bé autonòmica o bé estatal.

Setena.- Creació d'un Registre de Demandants d'Habitatge Social per a disposar d'un control exhaustiu d'assentaments d'infrahabitatge, evitant possibles casos de barraquisme, persones sense llar o diverses famílies que viuen amuntegades en un únic habitatge. Facilitant de forma immediata l'accés d'aquestes famílies a aquells serveis i/o ajudes socials que puguen necessitar a fi d'evitar l'exclusió social sobrevinguda tenint especial atenció amb els menors.

Vuitena.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d'Habitatge, o actualitzar el ja existent, que contemple i regule degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada d'habitatges.

Novena.- Elaborar i aprovar Programes d'inspecció amb la finalitat de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels quals són d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través de l'encreuament de dades en disposició de l'administració i l'otorgación d'audiència a l'interessat/a, o bé realitzant una inspecció física des de l'administració.

Desena.- En el nou marc legislatiu instruir procediments administratius contradictoris on es determine, es coneguen o comproven els fets, una vegada detectada la desocupació. Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantinga la desocupació de l'habitatge una vegada esgotat el termini atorgat per a corregir la situació. Els fons recaptats es destinaren directament a pal•liar les necessitats de totes les famílies afectades per desnonaments o que no poden exercir de forma efectiva el seu dret a un habitatge digne.

Onzena.- Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a modificar el marc normatiu per a regular els aspectes citats anteriorment que són de la seua competència, i entre ells un procediment de sanció sobre els habitatges desocupats a fi que l'habitatge complisca amb la finalitat social que garanteix la CE. Aquest marc ha de contemplar una autèntica descentralització de la gestió d'habitatge cap a la gestió municipal de la mateixa. També garantir que els habitatges que formen part del Patrimoni de la G.V., tant les provinents d'actuacions urbanístiques com les provinents d'herències abintestato siguen destinades preferentment a habitatge social, no permetent l'alienació amb finalitats especulatives de les mateixes. Modificació de la Llei 14/2003 de 3 de novembre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.

Dotzena.- Traslladar al Govern de la Generalitat el necessari augment del Parc Públic d'Habitatge, garantint d'una banda la partida pressupostària necessària per a mantenir el mateix en un estat d'ús acceptable i, per una altra ampliar-la fins a satisfer les necessitats d'habitatge social, incloent la transformació d'habitatges lliures no venudes en habitatges protegits.

Tretzena.- Instem al Govern Central al fet que es realitzen les modificacions legislatives pertinents que conduïsquen a la paralització dels desnonaments i la promoció del lloguer social , entre elles la Llei Hipotecària, seguint les pautes marcades en la ILP de regulació de la dació en pagament i el document de denúncia de la PAH sobre els possibles aspectes d'inconstitucionalitat de la restrictiva Llei 1/2013, i, en tot cas, ampliar en aquesta el concepte de vulnerabilitat a tota família, deutora de bona fe, i que puga perdre el seu únic habitatge habitual per les execucions hipotecàries.

Catorzena.- Transmetre aquesta moció perquè en prengueu coneixement i adhesió a les Entitats Locals, als Corts Valencianes, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cesse en la seua actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.

MociónCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE