Monday, August 1, 2022

València treballa en una aliança amb Financial Times i TNW per a impulsar l'ecosistema em-prenedor i projectar-lo internacionalmente

L'esdeveniment, que tindria una duració de dos dies, se celebraria en el primer semestre de 2023 en La Marina

L'Ajuntament de València ha entaulat converses amb The Financial Times i TNW EVENTS B.V. per a treballar de manera conjunta en iniciatives que tenen com a objectiu visibilitzar i posar en valor l'ecosistema local i projectar-lo cap a l'exte-rior, entre les quals es trobaria la celebració TNW València.

“Acollir un esdeveniment com TNW València suposaria una oportunitat per a la ciutat que ens permetria posicionar la nostra ciutat en el mapa de les coses bones per a reforçar l'ecosistema tecnològic local. Amb aquest esdeveniment volem impulsar la in-dústria del sector i situar València com una de les principals ciutats en el mercat interna-cional europeu en l'àmbit de la tecnologia i el desenvolupament digital”, ha defensat el tinent d'alcalde de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocu-pació, Borja Sanjuan.

L'esdeveniment, que es definiria de la mà de l'ecosistema local, tindria una dura-ció de dos dies, se celebraria en el primer semestre de 2023 en La Marina. Si les parts ho acordaren la celebració de l'esdeveniment podria prorrogar-se a l'any 2024 i a l'any 2025.

En TNW València es podrien mostrar les indústries disruptives tecnològiques més noves, podrien connectar -de la mà de TNW i The Financial Times- les startups locals i globals amb inversors i empreses per a impulsar el seu finançament.

A més, aquesta conferència de tall internacional pivotaria entorn a 6 eixos, que són els sectors tractors en l'economia valenciana: Salut i Benestar; Agricultura; Sosteni-bilitat i economia circular; Esport i Disseny; Tecnologia: 5G i Ciberseguretat i Cadena de subministrament: Logística i Mobilitat.

“València està avançant dins del marc de les tendències tecnològiques i digitals per a convertir-se en pol d'atracció de talent i inversió tecnològica i millorar la competiti-vitat de les seues empreses a través de l'aplicació de noves tecnologies que els perme-ten competir en un mercat digitalitzat i generar ocupació i esdeveniments com aquest ens ajudarien a reafirmar-nos com VLC Tech City, al fet que el món conega el potencial de nostres startups i al fet que conegueren València com un lloc on es pot invertir, trobar talent i créixer”, ha explicat el regidor Sanjuan.

“Entre els objectius que ens hem marcat en el Pla Estratègic de VLC Tech City, destaquen el de l'atracció d'esdeveniments internacionals tecnològics i el de la genera-ció d'espais de connexió, reflexió i debat per a accelerar el creixement i desenvolupa-ment del sector i per a aconseguir tot això han de sumar-se iniciatives internacionals com la conferència TNW, esdeveniment de referència en el sector de la tecnologia a nivell mundial que crearia un important espai de networking que serveix de pont entre la indústria del sector a la nostra ciutat i la de l'exterior, atraient empreses i inversió”, ha conclòs el regidor.Una aliança de gran valor per a la ciutat

València ha intensificat la seua relació amb l'ecosistema emprenedor holandés, referent a Europa, intercanviant experiències i bones pràctiques amb entitats públiques com Startup Amsterdam, presentat iniciatives valencianes davant fons internacionals com el Dutch Founders Found o participant en diverses edicions de TNW, un esdeveni-ment en el qual cada vegada ha tingut més protagonisme l'ecosistema valencià.

TNW EVENTS B.V. organitza esdeveniments de renom mundial que atrauen a startups, inversors, empreses i governs de més de 120 països i és la creadora i organit-zadora de la Conferència TNW, esdeveniment que interrelaciona els ecosistemes tecno-lògics locals amb les tendències tecnològiques globals atraient inversors i empreses internacionals. Per part seua, Financial Times, que organitza més de 300 esdeveniments anuals, atraurà a una forta audiència internacional: delegats, socis i inversors.
Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE