Friday, September 24, 2021

S'obri el termini de sol·licitud de les ajudes municipals per a la promoció i consolidació d'activitat econòmiques

Les persones beneficiàries rebran entre 5.000 i 7.000 euros

Des de demà, i fins al 13 d'octubre, es podran presentar sol·licituds per a la nova convo-catòria d'ajudes impulsades per la Regidoria d'Emprenedoria i Innovació Econòmica, a la qual es destinen més de 2,6 milions d'euros, per a impulsar l'emprenedoria i la contracta-ció indefinida, amb una línia específica per a la contractació de joves.

Hui s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) aquesta convocatòria, que s'emmarca, segons ha explicat la regidora Pilar Bernabé, “en les accions desenvolupades per a promoure la reactivació econòmica de València, que és una prioritat del govern local”.

Les noves subvencions pretenen fer costat als emprenedors en els inicis de la seua acti-vitat, així com afavorir la contractació indefinida a temps complet de persones majors de 30 anys, i també té una línia d'ajudes específica per a la contractació de joves.

Així doncs, la regidora d'Emprenedoria i Innovació Econòmica, Pilar Bernabé, ha explicat que aquesta nova convocatòria de subvencions per a la promoció d'activitats econòmiques en el terme municipal de València inclou tres tipus d'ajudes i que les persones beneficiàries rebran entre 5.000 i 7.000 euros.

Una d'aquestes subvencions, denominada ‘Emprén’ i amb un pressupost de 870.910 €, està destinada a recolzar en els inicis de l'activitat a persones que hagen emprés recentment a València. Una altra d'aquestes ajudes, ‘Emplea’, amb el mateix muntant econòmic, s'ha convocat per a afavorir la contractació indefinida a temps complet de persones majors de 30 anys en el terme municipal; Finalment, la ter-cera prestació, ‘Emplea Jove’, també amb 870.910 € incentiva-rà la contractació indefinida a temps complet de joves de fins a 30 anys inclosos, també en el cap i casal. L'import global destinat a aquesta convocatòria d'ajudes ascendeix a 2.612.730 euros, i en cas d'esgotar-se el crèdit destinat a un dels programes, podrà destinar-se el crèdit sobrant a atendre sol·licituds de la resta si el seu crèdit no fóra suficient per a atendre les sol·licituds presentades.

Pilar Bernabé ha assegurat que “les empreses i persones emprenedores constitueixen un dels principals motors per a dinamitzar l'economia valenciana, donada la seua capacitat de ge-nerar ocupació, i d'ací la importància de la continuar fent costat a aquest sector des de les ins-tàncies públiques en un any marcat per la greu crisi econòmica sense precedents que ens està afectant”.

Pel que respecta a les noves ajudes ha explicat que, entre altres requisits, és necessari que les persones o entitats que hagen començat la seua activitat empresarial i s'hagen donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms entre l'1 de gener de 2021 i la data de pre-sentació de la sol·licitud de subvenció. Així mateix, el local de desenvolupament de l'activitat ha d'estar en el terme municipal de València. I en cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat, el domicili fiscal ha d'estar en el terme municipal de València.

Així mateix, ha indicat es concedirà una quantia fixa de 5.000 € a les sol·licituds que complisquen els requisits en aquesta convocatòria, amb un possible increment de 1.000 € més quan la persona que la seua alta en el RETA (Règim de la Seguretat Social per a Treballadors Autònoms) o en el cas que la persona contractada pertanga a un col·lectiu especialment vulne-rable (dones, joves o persones que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d'almenys un 33%), que està especificat en les bases de cada ajuda”.

Els tres programes de subvencions són compatibles amb qualsevol altra ajuda atorgada per l'A-juntament o per una altra institució.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE