Tuesday, September 14, 2021

L'ordenança de convivència preveu la protecció del patrimoni contra grafitis i pintades

Cano destaca que la norma contempla campanyes de sensibilització i multes de fins a 750 euros per pintades que degraden l'entorn urbà

L'esborrany de la nova Ordenança de Convivència que ha desenvolupat l'àrea de Protecció Ciutadana que dirigeix el regidor Aarón Cano reserva un capítol específic a la protecció del patrimoni urbà tant públic com privat enfront de les pintades, els grafitis i altres expressions gràfiques. El document tipifica com a infracció lleu qualsevol pintada o grafiti que provoque una degradació visual de l'espai públic i estableix sancions que poden aconseguir els 750 euros.
El document prohibeix en el seu articulat realitzar qualsevol tipus de grafiti, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme amb qualsevol material (tinta, pintura, adhesius, adhesius, stickers, vinils, matèria orgànica o similars) o bé vorejant la superfície sobre qualsevol element de l'espai públic. I considera susceptibles de sanció les pintades o els grafitis que es realitzen en els elements de transport ja siguen de titularitat pública o privada, les parades, les marquesines i altres elements instal·lats en l'espai públic, en els elements dels parcs i jardins públics, en les façanes dels immobles públics o privats i en els senyals de trànsit, d'identificació viària o qualsevol altre element del mobiliari urbà.
El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha subratllat que el respecte pel patrimoni, el mobiliari urbà i les instal·lacions municipals constitueix un altre dels elements fonamentals de l'Ordenança de Convivència: “Hem de tindre un espai públic ben conservat, ben usat i, sobretot, respectat. I aqueixa forma de respecte moltes vegades entra per la part de l'educació, de la sensibilització i de les campanyes que preveu realitzar l'ordenança, però també per la part punitiva. Perquè, desgraciadament, hi ha una part de la societat que entén les normes a partir de les sancions. En aquest capítol de la norma, afrontarem sancions per realització de grafitis en el mobiliari urbà no sols en els béns patrimonials històrics sinó en qualsevol bé patrimonial de la ciutat de València tant públic com privat”, ha explicat l'edil.
En qualsevol cas, Cano ha insistit que l'ordenança contempla com a element principal la conscienciació: “L'ordenança pretén crear un espai de conscienciació, de creença que l'espai públic és un espai compartit. Per això, preveu la realització de campanyes periòdiques per a sensibilitzar i educar a la població en el sentit del respecte, a la convivència i els valors ciutadans. Un pas més que també pretén generar un espai de major respecte als drets i les llibertats de tots i totes”, ha subratllat.
Neteja immediata
Entre les novetats de l'article que té com a objectiu frenar les accions que provoquen una degradació visual de l'entorn urbà figura que els agents de la Policia Local podran requerir als infractors a restaurar i netejar de manera immediata els béns danyats. En el document, de fet, s'estipula que els policies podran retirar i intervindre cautelarment els materials o mitjans emprats per a realitzar la pintada o grafiti i, si per les característiques de l'expressió gràfica, el material o el ben afectat fóra possible la neteja o restitució immediata al seu estat anterior, els agents comminaran personalment a la persona infractora al fet que procedisca a la seua neteja sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
Finalment, l'esborrany de la nova Ordenança de Convivència incideix que en el cas que la infracció fóra comesa per menors d'edat, seran els pares, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals els qui responguen solidàriament dels danys i perjudicis ocasionatsCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE