Monday, August 1, 2022

AUMSA aprova licitar la redacció del nou Pla Especial de Campanar

Sandra Gómez destaca que amb el nou Pla Especial es delimita el NHT de Campanar, els equipaments públics previstos i futurs sòls dotacionals per al barri

Aquesta setmana, el consell d'AUMSA ha aprovat la licitació per a la redacció del nou Pla Especial de l'àrea funcional número 4 de Campanar. La revisió del plane-jament recollida en aquest Pla planteja la intervenció sobre la trama urbana del barri, de tipologia residencial; la delimitació del Nucli Històric Tradicional; els equipaments públics previstos; i, la gestió dels sòls pendents per a dotacions pú-bliques per al barri.

El projecte proposa la conservació de la trama històrica i la recuperació de la trama residencial encara recognoscible. L'ordenació vigent va plantejar en el seu moment un nou disseny que alte-rava en part la morfologia original de l'històric nucli agrícola. Ara, amb aquesta proposta, es re-cupera i conserva la trama històrica i a més es fomenta la recuperació i restauració de la tipologia d'habitatge tradicional.
A més, es modifica la delimitació vigent de l'àmbit del BRL-NHT (nucli històric tradicional) de Campanar, que es realitza a fi d'integrar en l'àmbit patrimonial la totalitat de la trama històrica identificable de la primitiva Campanar de 1929. Aquesta protecció permet a més mantenir algu-nes edificacions que actualment es troben fora d'ordenació en el nucli històric. Aquest Pla Espe-cial recomana també declarar les Escoles Professionals de Sant Josep com Bé de Rellevància Local.
Finalment, es proposa recuperar els eixos històrics de connexió amb l'Horta, en Campanar i Be-niferri. A la redacció del nou Pla Especial, se sumen altres modificacions ja en desenvolupament, com les del PRI Pare Domènec, amb el qual es recupera una zona degradada actualment en Pius XII, o la modificació del PGOU al carrer Pare Barranco, que permet eliminar un tap urbanís-tic al carrer Benifairó i la construcció de més habitatges assequibles dins del barri de Sant Pau. La proposta acosta el barri de Campanar al model de ciutat 15 minuts. “S'avança així, cap a una ciutat compacta, sense buits urbans, més amable i més verd, responent a les necessitats dels veïns i veïnes” ha conclòs Gómez.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE